BELEIDSPLAN


 

Beleidsplan Stichting Kindzorg in Balans

2019-2024

 

Inhoudsopgave

Inleiding

Strategie en doelstelling                     

Organisatie Stichting Kindzorg in Balans

Het werk van Stichting Kindzorg in Balans

Werving gelden- sponsoracties Stichting Kindzorg in Balans                                           

Beheer van het vermogen

Administratie

 

Inleiding

Stichting Kindzorg in Balans leeft een actueel meer-jaren beleidsplan. Dit om inzicht te geven in de manier waarop de stichting het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Dit beleidsplan is  besproken en vastgesteld tijdens de bestuursvergadering d.d. 01-03-2019 Het plan zal jaarlijks geëvalueerd worden en indien nodig worden bijgesteld

In dit beleidsplan wordt achtereenvolgens ingegaan op:

  1. De strategie en doelstelling van stichting Kindzorg in Balans
  2. De wijze waarop de stichting is georganiseerd
  3. Het werk dat stichting Kindzorg in Balans doet
  4. De manier waarop stichting Kindzorg in Balans geld werft
  5. Beheer van het vermogen
  6. Administratie

 

1.Strategie en doelstelling

Doelstelling:

Stichting Kindzorg in Balans is een kleinschalige non-profit stichting.

Gericht op complex zieke kinderen.

Kinderen met een complex ziektebeeld hebben speciale zorg en aandacht nodig. Om ze dat te kunnen bieden zijn voldoende (financiële) middelen nodig. De Stichting Kindzorg in Balans heeft to doel om deze middelen in te zamelen.

 

Er moeten aanzienlijke kosten gemaakt worden en lang niet alle kosten worden vanuit overheidsregelingen vergoed.

Primair ondersteunen wij de dag en logeeropvang Balans en Eigen Kracht in Doesburg bij de aanschaf van bijzondere hulpmiddelen zoals een tillift of nightwatch of het bekostigen van bijzondere activiteiten, zoals een bezoek aan een dierentuin of zorg-zwembad.

 

De giften worden te allen tijde besteed aan zaken of activiteiten die het welzijn en welbevinden van de kinderen direct ten goede komt. Daarnaast zullen het altijd zaken of activiteiten zijn die niet tot de normale bedrijfsuitoefening, bedrijfsuitrusting behoren en waarvoor geen regulier budget is voorzien.

Met tevens als doel ook landelijk deze kinderen en het gezin te kunnen ondersteunen in de hulpvraag.

 

Dankzij donaties en andere vormen van ondersteuning kunnen we het leven van kinderen met een complex ziektebeeld - en dat van hun ouders - iets minder ingewikkeld maken. 

 

Winstoogmerk:

Stichting Kindzorg in Balans kent geen winstoogmerk. Alle ontvangen middelen behoudens administratie en organisatiekosten worden volledig aangewend ons doel te realiseren.

 

Onafhankelijkheid Bestuur

Stichting Kindzorg in Balans is onafhankelijk van donateurs en begunstigden. Deze personen mogen niet over het vermogen van Stichting Kindzorg in Balans beschikken alsof het zijn/haar eigen vermogen is.

De onafhankelijke besluitvorming wordt gewaarborgd door een bestuur van minstens 3 personen met gelijkheid van stemmen. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

2.Organisatie stichting Kindzorg in Balans

Bestuur

Het bestuur bestaat op basis van vrijwilligheid, conform de statuten.

Mieke Grimm: Voorzitter

Tineke Bloemendaal: Secretaris/Penningmeester

Merlijn Beerepoot-Kerremans: Lid

Monteque Gores: Lid

 

Dit bestuur vergadert eenmaal per kwartaal en is verantwoordelijk voor het beleid, financiën en overige bestuurlijke zaken.

Er zijn bij de stichting geen mensen in loondienst of op enige andere vergoeding werkzaam.

Stichting Kindzorg in Balans zet daarnaast vrijwilligers in die in het kader van de dag en logeeropvang Balans en Eigen Kracht ondersteuning bieden bij uitstapjes en zaken of activiteiten die het welzijn en welbevinden van de kinderen direct ten goede komen. Daarnaast zullen het altijd zaken of activiteiten zijn die niet tot de normale bedrijfsuitoefening horen, en waarvoor geen regulier budget is voorzien.

De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding.

 

Privacy

Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de kinderen en hun ouders worden persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.
Stichting Kindzorg in Balans, leeft in dit kader de regels na die in de Wet bescherming persoonsgegevens zijn gesteld.

 

3.Het werk van stichting Kindzorg in Balans
De doelgroep

Kinderen met een complex ziektebeeld.

Hier wordt onder verstaan meervoudig beperkte kinderen door bijvoorbeeld een stofwisselingsziekte of zeldzame genetische afwijking.

 

Werkwijze

De aanvraag voor een hulpmiddel of activiteit vanuit de dag en logeeropvang Balans en Eigen Kracht of een gezin in Nederland, wordt beoordeeld door het bestuur op basis van de medische situatie, vergoeding door overige regelingen en onderbouwing.

De giften worden te allen tijden besteed aan zaken of activiteiten die het welzijn en welbevinden van de kinderen direct ten goede komen. Daarnaast zullen het altijd zaken of activiteiten zijn die niet tot de normale bedrijfsuitoefening, bedrijfsuitrusting behoren en waarvoor geen regulier budget is voorzien.

 

ANBI

De stichting Kindzorg in Balans dient het algemeen belang, de aanvraag voor de ANBI-status is ingediend bij de belastingdienst in maart 2019.

Om deze status te verkrijgen en te behouden zijn er door de belastingdienst strenge criteria opgesteld waaraan een ANBI moet voldoen. Stichting Kindzorg in Balans voldoet aan deze voorwaarden als de aanvraag is goedgekeurd door de belastingdienst.

Geld dat overblijft na opheffing van de stichting Kindzorg in Balans wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.

 

4.Werving gelden - sponsoracties stichting Kindzorg in Balans
Stichting Kindzorg in Balans ontvangt noch incidentele noch structurele subsidie van de overheid. Ook de zorgverzekeraars of Gemeenten vergoeden de benodigde voorzieningen niet. Hierdoor is de stichting volledig afhankelijk van donaties (geld of natura) van particulieren en bedrijven, van acties en evenementen door de stichting zelf of derden opgezet.

Stichting Kindzorg in Balans heeft aan de sponsoren geen verplichting tot tegenprestatie.

Stichting Kindzorg in Balans besluit zelf of en op welke wijze aan de sponsoren aandacht wordt gegeven op de website of in de nieuwsbrief.

In de praktijk wordt als dank aan de sponsor zijn logo al dan niet met een doorlink op de website van stichting Kindzorg in Balans geplaatst. Ook worden van de sponsoren van de grotere bedragen als dank de logo’s vermeld in de nieuwsbrief. Dit alles is geen verplichting.

Alle sponsoren en donateurs ontvangen de periodieke nieuwsbrieven om zo op de hoogte te blijven van het wel en wee van de stichting als het e-mailadres bij ons bekend is. Dit kan aan ons worden doorgegeven via het contactformulier op onze website.

 

5.Het beheer van het vermogen van Stichting Kindzorg in Balans

Volgens Artikel 10 van de Statuten sluit het bestuur van stichting Kindzorg in Balans per de laatste dag van het boekjaar de boeken van de stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar (het bestuur is bevoegd deze termijn eenmalig te verlengen met vier maanden), een balans en een staat van baten en lasten op over het verstreken boekjaar. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

Na goedkeuring en vaststelling worden de jaarstukken ter inzage aangeboden aan belangstellenden en vermeld op de website.

 

6.Administratie stichting Kindzorg in Balans

De administratie is zodanig ingericht dat de gestelde eisen in het kader van ANBI controleerbaar zijn door de Belastingdienst.