Stichting Kindzorg in Balans

Voor kinderen met een complex ziektebeeld

JAARVERSLAG 2019

 

Stichting Kindzorg in Balans

info@stichting-kindzorginbalans.nl

06-48945544

KVK 73787159

 

Inhoud

 

Voorwoord

 

1.Verslag van het bestuur

1.1 Activiteiten

 

2.Toekomst

2.1 Activiteiten

 

3.Organisatie

3.1 Bestuur

3.2 Werknemers

 

4.Jaarrekening

4.1 Jaarrekening

 

5.Begroting

 

6.Slotwoord

 

Voorwoord

 

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Stichting Kindzorg in Balans. Met dit jaarverslag geven wij op een transparante manier inzicht in ons functioneren. Wij zetten ons in voor kinderen met een complexe zorgvraag. Bijvoorbeeld door een stofwisselingsziekte of zeldzame genetische afwijking. Er moeten aanzienlijke kosten gemaakt worden om aan de zorgvraag te voldoen en lang niet alle kosten worden vergoed vanuit overheidsregelingen. Primair ondersteunen wij de dag- en logeeropvang Balans en Eigen Kracht in Wichmond bij de aanschaf van bijzondere hulpmiddelen. Ook bekostigen wij bijzondere activiteiten zoals een bezoek aan een dierentuin of zorg-zwembad. De giften worden te allen tijde besteed aan zaken of activiteiten die het welzijn en welbevinden van de kinderen ten goede komen maar niet tot de normale bedrijfsuitoefening of bedrijfsuitrusting horen. Naast ondersteuning van de dagopvang, willen wij de komende jaren in de regio Achterhoek ook andere gezinnen met kinderen met een complexe zorgvraag vanuit de stichting ondersteunen.

 

Het bestuur van Stichting Kindzorg in Balans

 

1.Verslag van het bestuur

 

Kinderen met een complex ziektebeeld hebben speciale zorg en aandacht nodig. Om ze dat te kunnen bieden zijn voldoende (financiële) middelen nodig. Wij hebben als doel deze middelen in te zamelen. Dankzij donaties en andere vormen van ondersteuning kunnen we het leven van kinderen met een complex ziektebeeld - en dat van hun ouders - iets minder ingewikkeld maken. Ook zetten wij regelmatig acties op touw om de eigen bekendheid te vergroten en andere partijen te verbinden aan de stichting.

 

1.1 Activiteiten

 

Onze vrijwilligers zijn actief in het organiseren van allerlei activiteiten. Een aantal activiteiten wordt maandelijks, en sommige jaarlijks, georganiseerd. Als voorbeeld staan hieronder een aantal activiteiten van het afgelopen jaar uitgelicht.

 

Doneer actie PIPO-wagen

 

Een moeder van een zoon met het syndroom van Dravet verrichtte vrijwilligerswerk voor onze stichting. De dag en logeeropvang die wij ondersteunen in Wichmond komt niet in aanmerking voor subsidies, omdat het geen instelling is. Om die reden heeft zij als moeder van een complex ziek kind de Stichting Kindzorg in Balans Stichting geholpen met het inzamelen van geld met het doel een PIPO-wagen voor de kinderen te kopen. Dit doel is ook bereikt!

 

 

 

 

Doneeractie voor (noodzakelijke) hulpmiddelen en bijzondere activiteiten

 

Dankzij verschillende doneer acties en andere vormen van ondersteuning zoals giften en sponsoring hebben wij het afgelopen jaar veel hulpmiddelen aan kunnen schaffen, namelijk:

 • AED
 • Camera’s
 • Speciaal bed
 • Fysiotherapie hulpmiddelen
 • 2 Pony’s
 • Night watch (epilepsieaanval detectiesysteem)

Doneer actie voor (noodzakelijke) hulpmiddelen en bijzondere activiteiten

 

Dankzij verschillende doneer acties en andere vormen van ondersteuning zoals giften en sponsoring hebben wij het afgelopen jaar veel hulpmiddelen aan kunnen schaffen, namelijk:

 • AED
 • Camera’s
 • Speciaal bed
 • Fysiotherapie hulpmiddelen
 • 2 Pony’s
 • Night watch (epilepsieaanval detectiesysteem)

 

Naamsbekendheid vergroten

 

Wij zijn momenteel bezig om onze naamsbekendheid (verder) te vergroten, zonder daar al te veel financiële middelen voor in te zetten. Binnen onze stichting zijn vrijwilligers hier creatief mee bezig en proberen we ideeën te verzinnen die weinig kosten maar wel effectief zijn. Enkele voorbeelden zijn:

 

Sociale media

Wij zijn te vinden op Facebook. Dit is voor ons een prettig platform waar wij onszelf goed kunnen promoten.

 

Lokale en nationale media

Wij hebben afgelopen jaar verschillende keren ons verhaal mogen vertellen op zowel tv, radio als in de krant. We zijn bijvoorbeeld te horen op Facebook met een radio-interview bij Omroep Gelderland. Ook waren we te zien in de tv-kerstspecial van omroep Gelderland. Een ander voorbeeld is een artikel op maandag 16 december 2019 in de regiokrant. Ook op internet staat er een artikel in de RegiobodeOnline.nl op 25 maart 2019 over ons.

 

ANBI-status
Verder zijn wij afgelopen jaar bezig geweest om een ANBI-status te krijgen. Wij hebben de aanvraag uiteindelijk 22 maart 2019 ingediend. Het is ons gelukt en
wij zijn nu een ANBI-stichting (algemeen nut beogende instelling) met terugwerkende kracht vanaf 23-1-2019!

 

Hierbij nog enkele illustraties:

 

2.Toekomst

 

Wij zijn een kleinschalige non-profit stichting gericht op complex zieke kinderen. Kinderen met een complex ziektebeeld hebben speciale zorg en aandacht nodig. Om ze dat te kunnen bieden zijn voldoende (financiële) middelen nodig. Wij hebben als doel deze middelen in te zamelen.

Er moeten aanzienlijke kosten gemaakt worden en lang niet alle kosten worden vanuit overheidsregelingen vergoed.

Primair ondersteunen wij de dag en logeeropvang Balans en Eigen Kracht, eerst op de locatie in Doesburg en vervolgens in een veel passender pand in Wichmond, We ondersteunen de aanschaf van hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een tillift of nightwatch. Daarnaast bekostigen wij bijzondere activiteiten, zoals een bezoek aan een dierentuin of zorg-zwembad.

De giften worden te allen tijde besteed aan zaken of activiteiten die het welzijn en welbevinden van de kinderen direct ten goede komt. Daarnaast zullen het altijd zaken of activiteiten zijn die niet tot de normale bedrijfsuitoefening of bedrijfsuitrusting behoren en waarvoor geen budget beschikbaar is.

Naast de ondersteuning aan de dag en logeeropvang in Wichmond is ons doel om de komende jaren in de regio Achterhoek gezinnen met kinderen met een complex ziektebeeld ook vanuit de stichting ondersteuning te bieden. Voor de langere termijn willen we dit ook op landelijk niveau aanbieden.

Dankzij donaties en andere vormen van ondersteuning kunnen we het leven van kinderen met een complex ziektebeeld - en dat van hun ouders - iets minder ingewikkeld maken.

Wij kennen geen winstoogmerk. Alle ontvangen middelen behoudens administratie- en organisatiekosten worden volledig aangewend om ons doel te realiseren.

Onze besluitvorming en hulpverlening vindt onafhankelijk van donateurs en begunstigden plaats. Donateurs of begunstigden mogen niet over het vermogen van Stichting Kindzorg in Balans beschikken alsof het zijn/haar eigen vermogen is.

De onafhankelijke besluitvorming wordt gewaarborgd door een bestuur van minstens 3 personen met gelijkheid van stemmen. De bestuursleden ontvangen nu en in de toekomst geen beloning voor hun werkzaamheden.

Dit bestuur vergadert eenmaal per kwartaal en is verantwoordelijk voor het beleid, financiën en overige bestuurlijke zaken.

Er zijn bij ons geen mensen in loondienst of via enige andere vorm van vergoeding werkzaam.

Wij zetten vrijwilligers in die in het kader van de dag en logeeropvang Balans en Eigen Kracht ondersteuning bieden bij uitstapjes en/of zaken of activiteiten die het welzijn en welbevinden van de kinderen ten goede komen. Daarnaast zullen het altijd zaken of activiteiten zijn die niet tot de normale bedrijfsuitoefening behoren en waarvoor geen regulier budget beschikbaar is.

De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding.

Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de kinderen en hun ouders worden persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Wij leven de regels na die in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gesteld.

 

De aanvraag voor een hulpmiddel of activiteit vanuit de dag en logeeropvang Balans en Eigen Kracht of een gezin in Nederland, wordt beoordeeld door het bestuur op basis van de medische situatie, vergoeding door overige regelingen en de onderbouwing van de aanvraag.

De giften worden te allen tijde besteed aan zaken of activiteiten die het welzijn en welbevinden van de kinderen ten goede komen. Daarnaast zullen het altijd zaken of activiteiten zijn die niet tot de normale bedrijfsuitoefening, bedrijfsuitrusting behoren en waarvoor geen budget beschikbaar is.

Wij dienen het algemeen belang, de aanvraag voor de ANBI-status is ingediend bij de belastingdienst in maart 2019 en deze is met terugwerkende kracht per januari 2019 ingegaan. Om deze status te behouden zijn er door de belastingdienst strenge criteria opgesteld waaraan een ANBI moet voldoen. Wij blijven ons inzetten om te voldoen aan deze voorwaarden. Geld dat overblijft na opheffing van de stichting Kindzorg in Balans wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.

Wij ontvangen noch incidentele noch structurele subsidie van de overheid. Ook de zorgverzekeraars of Gemeenten vergoeden de benodigde voorzieningen niet. Hierdoor zijn wij volledig afhankelijk van donaties (geld of natura) van particulieren en bedrijven, vanuit acties en evenementen door de stichting zelf of derden opgezet.

Wij hebben aan de sponsoren geen verplichting tot tegenprestatie.

Wij besluiten zelf of en op welke wijze aan de sponsoren aandacht wordt gegeven op de website of in de nieuwsbrief.

In de praktijk wordt als dank aan de sponsor zijn logo al dan niet met een doorlink op de website van stichting Kindzorg in Balans geplaatst. Ook worden van de sponsoren van grotere bedragen als dank de logo’s vermeld in de nieuwsbrief. Dit alles is geen verplichting.

Alle sponsoren en donateurs ontvangen de periodieke nieuwsbrieven om zo op de hoogte te blijven van het wel en wee van de stichting.

 

 

 

2.1 Activiteiten

 

Zoals u reeds hebt kunnen lezen is onze Stichting Kindzorg in Balans er voor alle kinderen met een complex ziektebeeld die speciale zorg en aandacht nodig hebben. Om dat te kunnen bieden zijn er voor 2020 meer financiële middelen nodig. Wij zullen ons komend jaar daar voor blijven inzetten. Na een goede start in 2019 staat het jaar 2020 in het teken van continueren en nog intensiever op zoek gaan naar meer giften en donaties. Hieronder enkele voorbeelden van activiteiten die wij willen organiseren of waar we inmiddels mee gestart zijn.

 • Doneer actie” Spaarpotjes” bij winkeliers in de omgeving
 • Landelijke doneer acties uitzetten
 • Subsidiemogelijkheden “FNO zorg voor kansen” uitzoeken
 • “ING Help Nederland Vooruit Donatie” van het Nederland ING Fonds promoten
 • In overleg treden met ABN Amro, met als doel om in het Filantropische boek te komen

 

Alle giften en donaties worden te allen tijde worden besteed aan zaken of activiteiten die het welzijn en welbevinden van de kinderen direct ten goede komen. Daarnaast zullen het altijd zaken of activiteiten zijn die niet tot de normale bedrijfsuitoefening of bedrijfsuitrusting behoren en waarvoor geen regulier budget beschikbaar is. Met tevens als heel belangrijk doel voor 2020 ook in de regio Achterhoek deze kinderen en het gezin te kunnen ondersteunen in de hulpvraag.

 

3.Organisatie

3.1 Bestuur

 

Onze Stichting Kindzorg in Balans is onafhankelijk van donateurs en begunstigden. Wij mogen niet over het vermogen van Stichting Kindzorg in Balans beschikken alsof het ons eigen vermogen is.

De onafhankelijke besluitvorming wordt gewaarborgd door ons bestuur van 3 personen met gelijkheid van stemmen. Wij ontvangen geen beloning voor onze werkzaamheden.

Bestuur

Wij bestaan op basis van vrijwilligheid, conform de statuten.

Mieke Grimm: Voorzitter

Tineke Bloemendaal: Secretaris/Penningmeester

Merlijn Beerepoot-Kerremans: Bestuurslid

 

Monteque Gores: Adviserend lid

Arleen Vaags: Adviserend lid

Maico Hubers: Adviserend lid

 

3.2 Werknemers

 

Wij vergaderen eenmaal per kwartaal en zijn verantwoordelijk voor het beleid, financiën en overige bestuurlijke zaken. Er zijn bij de stichting geen mensen in loondienst of op enige andere basis van vergoeding werkzaam. We zetten wij daarnaast vrijwilligers in die bij de dag en logeeropvang Balans en Eigen Kracht ondersteuning bieden bij uitstapjes en zaken of activiteiten die het welzijn en welbevinden van de kinderen ten goede komen. Dit zullen altijd zaken of activiteiten zijn die niet tot de normale bedrijfsuitoefening behoren, en waarvoor geen regulier budget beschikbaar is.

De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding.

 

4.Jaarrekening

 

4.1 Jaarrekening

 

2019

Inkomsten

Inkomsten uit donaties

€         985,00

Inkomsten uit doneer actie

€           80,38

Inkomsten kerst gift

€         500,00

Inkomsten uit subsidies

€         4590,55

Inkomsten uit sponsoring

€         500,00

Overige inkomsten/funding(PIPO)

€         440,00

Totale inkomsten

€     7.095,93

 

Bestedingen

Kosten Bank & Notaris

€         368,00

Kosten Pony’s

€         500,00

Besteed aan fysio(ALPROVI)

€         497,45

Besteed aan Zorghulpmiddelen

€       4.728,79

Reserves

€       1.001,69

Totale kosten/bestedingen

€     7.095,93

5.Begroting

 

De reserves die nog niet besteed zijn en de donaties die aankomend jaar hopelijk binnen komen zijn gericht op de aanschaf van hulpmiddelen voor gezinnen met een kind met een complexe zorgvraag in de Achterhoek en voor de dag en logeeropvang Balans en Eigen Kracht te Wichmond.

De hulpmiddelen die wij voor de dag en logeeropvang Balans en Eigen Kracht willen aanschaffen zijn:

 

- night watches in het kader van epilepsie monitoring

- hulpmiddelen ter ontwikkeling en ondersteuning bij revalidatie therapie

- hulpmiddelen bij prikkelverwerkingsproblematiek

speeltoestellen buiten ter ontwikkeling van motoriek

           

Exacte bedragen kunnen wij op dit moment echter nog niet geven. Zodra dit bekend is kan iedereen een verzoek tot inzage indienen.

 

6 . Slotwoord

 

Geluk is te vinden in het zich bezighouden met zaken en activiteiten die de moeite waard zijn. En dat is waar wij continu mee bezig zijn binnen onze stichting. Helaas kan niet iedereen zeggen waar de weg heen zal leiden. Niemand heeft ook gezegd dat het leven voor iedereen hetzelfde zal zijn. Maar gelukkig zijn er genoeg mensen op deze wereld die helpen om de weg minimaal begaanbaar te maken. Samen staan we sterk! Iedereen verdient vrolijkheid, geluk en oprecht plezier!